Company Beliefs

E-mail Print PDF
  These are the beliefs of all staff, managers, leaders and owners of  LiveZone Vietnam Consulting and Investment JSC.         Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Với tư cách là những người sáng lập và là lãnh đạo cấp cao của Công ty, chúng tôi cho rằng cần xác định những niềm tin chung mà sẽ chỉ đạo cho chúng tôi trong mọi hoàn cảnh phức tạp trong kinh doanh. Với nhận định đó, chúng tôi đã đọc và hoàn toàn đồng ý với các giá trị niềm tin ghi trong văn bản này. Ngòai ra chúng tôi cũng đã ký tên xác nhận bên dưới document để thể hiện sự tôn trọng của chúng tôi đối với các niềm tin này. Chúng tôi tin rằng, những nguyên tắc và niềm tin này là Tốt đẹp và sẽ Giúp ích cho sự phát triển của công ty. Being Company’s most important founders and executives, we think that, there must be common beliefs which will guide us through any complicated circumstances in business. With that in mind, we, hereby, have read and totally agreed with the followings beliefs. Moreover, we have signed under this document to show our respect for these beliefs. We truly believe that they are good thoughts and will be useful for the stability and development of our company. 01 Chúng tôi chọn hình tượng chim đại bàng trắng làm biểu tượng tinh thần của công ty. Ngoài ra trong nội bộ công ty, chúng tôi đều là những người anh em cùng chung chí hướng trong cuộc sống và kinh doanh, chia sẻ thành công và thất bại. Có vinh cùng hưởng, có khó khăn cùng chịu. We choose Eagle to be the spiritual symbol of our company. Moreover, within the Company, we are all good brothers who have the same life & business purpose. We stand together when success as well as failure. We share the glorious and disgraced moments. 02 Chúng tôi cho rằng, việc đáp ứng quyền lợi và nhu cầu của từng thành viên là điều tương đối quan trọng, đảm bảo sự bền vững cho tổ chức. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ tiến hành cuộc họp về Phân chia Lợi ích, quyền lợi và trách nhiệm 6 tháng 1 lần. (Bao gồm Lợi ích quy đổi ra tiền, số lượng cổ phiếu, lương, thưởng, ưu đãi khác…) 03 Chúng tôi tin vào một xã hội có nhiều giai cấp và tầng lớp, như vậy các cá thể ở tầng lớp thấp sẽ luôn muốn vươn lên tầng lớp cao hơn điều đó tạo động lực cho xã hội phát triển. We believe in a society that has many classes and sections, so that individuals in lower classes will always rise to higher levels that motivate development for society. 04 Trong quá trình kinh doanh, chúng tôi loại bỏ khái niệm Chi Phí mà thay vào đó là khái niệm Đầu Tư. Không có đồng tiền nào được sử dụng vô ích mà tất cả đều phải là sự Đầu tư và cần phải mang lại một giá trị nào đó, tuy rằng Giá trị này có thể không nhất thiết phải là Tiền hay Lợi nhuận. Kể cả sự đầu tư cho lương nhân viên, máy móc, dây chuyền sản xuất, nhà xưởng, quan hệ, marketing, dịch vụ... đều cần phải được quy đổi ra các giá trị Lợi ích tương đương sẽ thu được ở hiện tại hay trong tương lai. In business, we eliminate the concept of Cost and replace it by the concept of Investment. No money is used in vain, but all must be investments and need to bring a certain value, although these values may not be Money or Profit. Including the investment in staff salaries, equipment, production lines, factories, relations, marketing, service ... needs to be converted into the equivalent value of benefits, that will be obtained at the present or in the future. 05 Chúng tôi tin vào nguyên tắc Bánh mỳ và Hoa hồng hay nói cách khác có thực mới vực được đạo. We believe in the principle of Bread and Rose, or otherwise it's no use preaching to a hungry man. 06 Chúng tôi luôn để thời gian dự đoán những điều không thể dự đoán trước được. We always predict the unpredictable. 07 Ngoài hoạt động kinh doanh, chúng tôi tin rằng vấn đề văn hóa, văn nghệ và thể thao là rất quan trọng để cá nhân cũng như tổ chức phát triển một cách toàn diện. In additional to business activities, we believe that culture, arts and sports are important for individuals and organizations to develop in a comprehensive manner. 08 Chúng tôi tin rằng con người trong các tổ chức và doanh nghiệp nào cũng gần giống nhau, chỉ khác nhau ở người lãnh đạo có vực dậy được tinh thần và động lực cho tất cả mọi thành viên hay không. We believe that people in any organizations and businesses are also nearly identical, only differ in the leadership to revive the spirit and motivation to all members or not. 09 Chúng tôi tin rằng hiệu quả họat động của công ty quan trọng hơn sự làm việc chăm chỉ cần mẫn. We believe that the operation performance of the company is more important than hard work and diligence. 10 Chúng tôi tin rằng, một trận đấu chỉ có 90 phút và do đó bàn thắng ở phút 91 là không có ý nghĩa. We believe that a futbol match takes only 90 minutes and thus, the goal in 91st minute is not significant. 11 Chúng tôi tin rằng phong cách sống “Sáng thể thao, chiều tăng gia; Tối đến cất cao lời ca tiếng hát” rất có ích và cần được nhân rộng rãi. We believe that lifestyle “playing sports in the morning, producing goods in the afternoon; raising voice singing the song in the evening” is very useful and should be widely spread. 12 Chúng tôi tin rằng Thân thể và Tinh thần đều cần phải được rèn luyện để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng tôi tin rằng sự rèn luyện và thực hành sẽ tạo ra sự khác biệt và dẫn đến thành công. Bất cứ ai cũng đưa ra được lý thuyết hay và tốt, tuy nhiên chỉ có thực hành, rèn luyện và hành động mới là điều kiện cho thành công. We believe that the body and spirit needs to be trained to become stronger. We believe that training and practice will create the difference and lead to success. Anyone can give the good theory, but only training, practice, and action are the conditions for success. 13 Chúng tôi tin rằng, con người có 4 đời sống: Vật chất, Tinh thần, Tình cảm và Tâm linh. Riêng đời sống Vật chất tuy rằng đóng vai trò nền tảng và cơ bản nhưng nếu quá chú trọng thì sẽ là không đầy đủ thậm chí là có hại trong một số trường hợp. We believe there are 4 aspects in human life: material, mental, emotion and spirit spyche. Particularly, although the material life plays roles as the foundation and basic, if we focus too much, it would be inadequate or even harmful in some cases. 14 Chúng tôi tin rằng, sự tỉnh táo và nhận thức nhạy bén trong kinh doanh là điều vô cùng quan trọng. We believe that, vigilance and acumen awareness in business is very vital. 15 Chúng tôi tin rằng, có ba và chỉ ba chức năng họat động quan trọng nhất, liên quan trực tiếp đến sự phát triển và tạo ra lợi nhuận của công ty đó là: 1) Marketing, 2) Tài chính 3) Quản lý hoạt động (Operations Management). Tất cả các chức năng và họat động khác đều là gián tiếp và có vai trò hỗ trợ cho những chức năng trên. We believe that there are three and but three features of the most important activities, directly related to the development and creation of profits for company, they are: 1) Marketing, 2) Finance 3) Operations Management. All other functions and activities are indirect and supportive roles for above functions. 16 Chúng tôi phấn đấu vì một tổ chức hoàn hảo, tuy nhiên chúng tôi hiểu rằng hiện nay chúng tôi vẫn chưa phải là một công ty hoàn hảo. We strive for a perfect organization; however, we understand that we are not a perfect company at the moment. 17 Chúng tôi tin rằng, doanh nghiệp là nơi để mọi thành viên tạo ra sản phẩm/dịch vụ nhằm tìm kiếm lợi nhuận, doanh nghiệp không phải nơi để các lãnh đạo cấp cao thể hiện và áp đặt quyền lực cho cấp dưới. We believe that corporate is the place for all members to create products / services for searching profits, corporate is not the place for the senior executives to show and impose authority to subordinates. 18 Chúng tôi không chấp nhận cho những sai lầm cá nhân. We do not accept personal mistakes. 19 Chúng tôi tin rằng mọi nhân viên đều cần phải thể hiện sự tôn trọng những quyết định của công ty và của cấp trên. We believe that every employee needs to show respect for the decisions of the company and their superiors. 20 Chúng tôi tin rằng việc mở rộng quan hệ, phát triển networking và xây dựng mạng lưới các đồng minh là điều sống còn đối với doanh nghiệp. We believe that expanding the relationship, developing human-networking and building a network of allies are vital to a corporate. 21 Chúng tôi tin rằng mọi nhân viên cấp cao trong công ty cần phải master những kỹ năng sau: kỹ năng lái xe, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng sử dụng thiết bị văn phòng, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết phục khách hàng, kỹ năng thương lượng, kỹ năng quản trị áp lực công việc, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng xây dựng và phát triển quan hệ, kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng, kỹ năng khai thác và xử lý thông tin. We believe that every senior staff in the company needs to master the following skills: driving skill, communication skill, presentation skill in front of a crowd, skill in using office equipment, skill of teamwork, skill to persuade customers, negotiating skill, management skill of working pressure, time management skill, skill for building and developing relationships, skill in using office software, skill in exploiting and handling information. 22 Chúng tôi tin vào nguyên lý Tứ diệu Đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo và Bát Chính Đạo. Điều này sẽ ảnh hưởng tích cực đến công việc của chúng tôi. We believe in the principle of the Four Noble Truths: Suffering, Training, Extermination, Way and the Eight Ways. This will positively affect to our works. 23 Chúng tôi tin rằng, một cơ thể chỉ khỏe mạnh nếu các tế bào của nó cũng đều khỏe mạnh đồng thời chúng phải hoạt động đúng chức năng của mình. We believe that a body is only healthy if every cell is healthy too and they must work their functions properly. 24 Chúng tôi tin rằng vạn vật trong vũ trụ đều là những dạng thể hiện khác nhau của năng lượng. Thậm chí cả Tư tưởng, Ý nghĩ, Cảm xúc, Sự việc, Hiện tượng…đến các họat động tự nhiên và xã hội cũng đều là các dạng khác nhau của năng lượng. We believe that all things in the universe are shown different types of energy. Even ideology, thought, emotion, event, phenomena ... or social and natural activities are also different types of energy. 25 Chúng tôi tin rằng, nhân viên trong công ty sẽ bắt chước theo những suy nghĩ, hành động, thói quen, nhân sinh quan, giá trị cuộc sống của đội ngũ lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp. We believe that employees in the company will imitate the thoughts, actions, habits, views of life, life value of the highest leaders in the company. 26 Chúng tôi lạc quan và tin tưởng rằng chúng tôi sẽ tạo dựng nên một tương lai tốt đẹp. We are optimistic and confident that we will build a good future. 27 Chúng tôi tin vào những cảm hứng hành động mang lại từ việc đọc cuốn sách Think and Grow Rich của Napoleon Hill. We believe in actions that brought inspiration from reading the book Think and Grow Rich by Napoleon Hill. 28 Chúng tôi tin rằng việc đầu tư vào con người đem lại lợi nhuận cao nhất. Vì vậy Giáo dục và Training có vai trò rất quan trọng. We believe that investing in people brings the highest profit. So that the Education and Training play a very important role. 29 Chúng tôi tin rằng hoạt động kinh doanh đem lại cho chúng tôi niềm vui và sự tự hào cá nhân. We believe that business activities give us great joy and personal pride. 30 Nếu chúng tôi nghĩ rằng mình có thể làm được một điều gì đó, thì có nghĩa là chúng tôi có khả làm được một cách thực sự. If we think we can do something, it means that we really can. 31 Chúng tôi tin rằng, chúng tôi luôn luôn đứng cao hơn các vấn đề của mình. We believe that we always stand higher than our problems. 32 Chúng tôi luôn luôn suy nghĩ lớn và hướng đến mục đích dài hạn và vì đại cuộc. We always think big and aim towards long term issues and for big problems. 33 Chúng tôi ngưỡng mộ và học theo những người thành công. We admire and learn from successful people. 34 Chúng tôi luôn quyết tâm và tập trung một khi đã xác định xong mục tiêu kinh doanh. We are determined and focused once we have been made decisions about business objectives. 35 Chúng tôi không bất ngờ trong trường hợp xấu nhất nhưng luôn tìm kiếm nắm bắt cơ hội và hy vọng, hướng đến tình huống tốt nhất. We do not surprise in the worst case but always find to seize the opportunity and hope, towards the best situation. 36 Chúng tôi hành động bất chấp tâm trạng của mình chưa chuẩn bị sẵn sàng. We act despite our mood is not ready. 37 Chúng tôi tin rằng mình đứng trong số ít tinh hoa. We believe that we stands among few elites. 38 Chúng tôi tập trung vào cơ hội hơn là vào các khó khăn. We focus on opportunities rather than difficulties 39 Chúng tôi tin rằng, mỗi người chỉ sử dụng hết 5% năng lực của bộ não trong suốt cuộc đời, vì vậy tiềm năng của con người là không có giới hạn. Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đều có khả năng học những kỹ năng mới và có thể phát huy hết khả năng tiềm ẩn của họ. Đó là nhiệm vụ cho phòng Quản trị nhân sự của công ty. We believe that each person only uses up 5% capacity of the brain throughout his life, thus, the human potentiality is unlimited. At LiveZone, we truly believe that everyone is capable of acquiring new skills and deserves to reach their fullest potential. That is the mission of HR Department. 40 Chúng tôi tin rằng mọi suy nghĩ của chúng tôi hiện nay đang tạo nên tương lai của chúng tôi trong thời gian sắp tới. We truly believe that every thought we think is creating our future. 41 Chúng tôi tin rằng không hề có điều gì là ngẫu nhiên trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh. Tất cả đều xảy ra có mục đích, vì vậy chúng tôi cần phải chú ý đến mọi điều xảy đến với mình. We believe that there are no coincidences and no accidents in life and in business. Everything happens for a reason. So we pay careful attention. 42 Chúng tôi tin vào 8 tầng nhu cầu của con người theo thuyết Tháp nhu cầu Maslow, theo đó ở mỗi cá nhân, khi các nhu cầu ở mức thấp đã được thỏa mãn thì sẽ tự nhiên xuất hiện nhu cầu tiếp theo ở mức cao hơn. (I) Nhu cầu cơ bản (II) Nhu cầu về an toàn (III) Nhu cầu về xã hội (IV) Nhu cầu về được quý trọng (V) Nhu cầu về nhận thức (VI) Nhu cầu về thẩm mỹ (VII) Nhu cầu được thể hiện mình (VIII) Sự siêu nghiệm We believe in the 8 types of Needs of every human being according to Maslow theory, in which when the Needs in low level is satisfied then the next level of need will be naturally appeared. ① Basic needs ② Safety needs ③ Social needs ④ Esteem needs ⑤ Cognitive needs ⑥ Aesthetic needs ⑦ Self-actualizing needs ⑧ Transcendence 43 Chúng tôi tin rằng mọi rắc rối và khó khăn trong kinh doanh đều có cách giải quyết. We believe that any problem in business can be solved because it has its own solution inside. 44 Chúng tôi tin rằng sự phong phú và dư dả luôn tồn tại và có sẵn cho chúng tôi bởi vì đó là bản chất của vũ trụ cũng như bản chất tư duy của con người. We believe that abundance is always available to us because it is the nature of the Universe as well as the nature of everyone's mindset. 45 Chúng tôi tin rằng công việc kinh doanh của chúng tôi đang phát triển hàng ngày. We believe that our business is developing everyday. 46 Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đều được sinh ra giống nhau về bản chất, họ chỉ khác nhau về Tinh thần, Cảm xúc, Giáo dục, Ý chí và Tâm linh. We believe that all human beings are created equal in nature but they are different in mental, emotion, education, will and spirituality. 47 Chúng tôi tin rằng kinh doanh là văn minh và rằng việc quản trị kinh doanh là một quá trình sáng tạo và đổi mới. We believe that Business is a kind of Civilization and Business Management is a process of creation and innovation. 48 Chúng tôi tin rằng mình có thể tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng cũng như cho cuộc sống của tất cả các đối tác liên quan đến công ty chúng tôi như: Nhân viên, cổ đông, khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác khác. We believe that we can add more and more values to the society as well as to the lives of our stakeholders especially our employees, shareholders, customers, suppliers and partners. 49 Chúng tôi tin rằng ý chí tinh thần mạnh mẽ sẽ quyết định và định hình cho thành công của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi nhận thức tầm quan trọng của Niềm tin và Các Giá trị Tinh thần trong công ty. We believe that strong spirituality will determine and shape our success. So we realize the importance of company beliefs and philosophy. 50 Chúng tôi cam kết các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ vượt quá kỳ vọng của khách hàng. Khách hàng của chúng tôi sẽ cảm thấy rằng họ luôn được quan tâm và luôn được đáp ứng các yêu cầu. We should guarantee our products and services beyond our customers’ expectations. Our customers should always feel that we take good care of them. 51 Mọi nhân viên đều sẽ được hưởng lợi trong qúa trình làm việc với LiveZone: cả về tinh thần và tài chính. Chúng tôi luôn chào đón những nhân viên mà sẽ luôn sẵn sàng cho những thử thách mới và luôn cố gắng vượt quá mọi kỳ vọng vào bản thân họ. Đáp lại, mọi nhân viên đều được làm việc trong những môi trường an toàn, đảm bảo những thù lao công bằng và luôn được khuyến khích phát huy khả năng sáng tạo, sự trưởng thành và tận hưởng cuộc sống. Each employee should personally benefit from working at LiveZone: both financially and intellectually. We want those staff that are eager to meet new challenges and willing to exceed expectations. Each employee is entitled to a work environment that is safe, that promotes meaningful work, that provides fair compensation, and that encourages creativity, growth, and joy. 52 Chúng tôi tin rằng Sự sáng tạo sẽ quan trọng hơn Tiền bạc trong việc thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp. We believe that creativity and innovation will be more powerful than money to achieve our goals. 53 Chúng tôi sẽ luôn luôn nâng cao năng lực, giáo dục và bằng cấp của từng cá nhân cũng như cả tổ chức để xây dựng một công ty vững mạnh hơn để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng. We will continuously improve our personal skills, education, and qualifications and build a stronger company that responds to our customers' needs more expeditiously. 54 Chúng tôi sẽ lắng nghe các nhu cầu của khách hàng một cách kỹ lưỡng, bởi vì chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc thấu hiểu suy nghĩ, cảm xúc, nguyện vọng mà mong muốn của khách hàng. Sự chú ý của chúng tôi đối với các yêu cầu của khách hàng có thể dẫn đến những giải pháp nhanh hơn, hoàn thiện hơn, những ý tưởng dịch vụ/sản phẩm mới hoặc là các hợp đồng kinh doanh. We should first listen to Partners' needs. We are experienced in understanding other people’s thinking, emotion, wish and needs. Our attention to customer requests may yield a quicker and perfect solution, a new product/service idea, or even a sale. 55 Chúng tôi luôn thể hiện một ấn tượng và tác phong làm việc chuyên nghiệp đối với các đối tác. We should project a professional image in every interaction with a customer. 56 Chúng tôi tin rằng cả con người và tự nhiên đều có giá trị liên quan mật thiết với nhau và đều xứng đáng để chúng tôi tôn trọng. We believe that both human beings and nature have inherent worth and deserve our respect. 57 Chúng tôi tin tưởng rằng sản phẩm cũng như là công ty chúng tôi là duy nhất và sẽ mang lại giá trị cho khách hàng đồng thời chúng tôi có thể giữ vững được các giá trị thực sự này bằng một cam kết liên tục về sự Đổi mới và Sáng tạo We believe that our company and our products are unique and worthwhile, and that we can sustain these genuine qualities with an ongoing commitment to innovation and creativity. 58 Chúng tôi tin rằng chúng tôi có trách nhiệm trong việc vun đắp mối quan hệ lâu dài và tốt đẹp với mọi cá nhân/tập thể liên quan đến họat động của công ty như: Nhân viên, khách hàng, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp và cộng đồng. We believe that we have a responsibility to cultivate the best of long-term relationships possible with our stakeholders such as coworkers, customers, owners, agents, suppliers and community. 59 Chúng tôi tin rằng mỗi người sẽ mang những năng khiếu và góc nhìn khác nhau cho cả nhóm và một nhóm “được việc” là nhóm được hình thành trên rất nhiều các dạng tài năng khác nhau, không ai giống ai. We believe that different people bring different gifts and perspectives to the team and that a strong team is founded on a variety of gifts which are different from each other. 60 Chúng tôi tin rằng sự cạnh tranh lành mạnh là một điều cần thiết và là một phương pháp chủ yếu để giữ vững những giá trị của chúng tôi trên thương trường. We believe that competence is neccesary and is an essential means of sustaining our values in a competitive marketplace. 61 Chúng tôi tin rằng công ty chúng tôi vừa có thể rất thành công về tài chính mà vẫn đáp ứng được các trách nhiệm về xã hội và môi trường. We believe our company can be financially successful while behaving in a socially responsible and environmentally sensitive manner. 62 Chúng tôi tin rằng, chúng tôi có trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm tập thể đối với Công ty về: Các giá trị tinh thần, sứ mệnh, số phận và các mục tiêu kinh doanh. We believe that we have an individual and collective accountability to the Company's beliefs, mission, destiny, and performance goals.   Vu Xuan Dzung & Do Duy Nam & Nguyen Viet Cuong & Nguyen Quang Nam & Dinh Van Hanh MBA, Founder     LiveZone Vietnam Consulting & Investment JSC